Skip to main content
Záväzný objednávkový formulár
„Kurz slovenského posunkového jazyka“

Meno, priezvisko, titul:
Ing. Jiří Tomeš

Dátum narodenia:
3.11.1982

Telefónne číslo (mobil):
+420 731 530 900

E-mail:
jiri.tomes@testovaciemail.sk

Ulica a číslo:
Smetanovo náměstí 528

Mesto / obec
Český Krumlov

PSČ
752 32

IČO/DIČ (iba pre firmu)
7851254

Povolanie
Bagrista

Typ kurzu
Individ.(1 os.)-90 min:15 stretn.(300E/os.)

Čas (napr. 9,00, 14,30, 17,00,...)
16,00

Deň (napr. Po a St, Ut a Št,...)
PO a ST

Počet osôb
1

Poznámka
Nejsem kuřák.


Svojím podpisomako účastník kurzupotvrdzujem a som si vedomý/á, že organizátor má právo zrušiť termín konania kurzu v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo z iných závažných podmienok a je povinný vrátiťúčastníkovi kurzu riadne a včas uhradený poplatok. Ďalej podpisom potvrdzujem, že v prípade neuhradenia celého účastníckeho poplatku v termíne do uzávierky kurzuslovenského posunkového jazyka, tentozáväznýobjednávkový formulárako aj môj/moja účasť stráca platnosť.

Ak zruším alebo odhlásim svoju účasť neskôr ako 2týždne pred začatím vzdelávania, nebude mi vrátený účastnícky poplatok.

Odporúčaná účasť celého kurzu sa stanovujeminimálne na75% účasť, ak nesplní 75% účasti kurzu má nárok na požiadanie doučovania sdoplatkom 20 €/90min. Zrušenie účasti na hodine musí byť oznámené lektorovi či riaditeľovi občianskemu združeniu 15 hodín pred začatím hodiny. V prípade, že sa neohlási dopredu, lektor má právo počítať ako za účasť hodín.

V prípade nedostatočného obsadenia skupinového kurzu účastníkmi si organizátor vyhradzuje právo zmeniť na individuálne kurzy alebo zrušiť kurz. V takomto prípade sa zaväzuje vrátiť uhradené kurzovné v plnej výške.

Ak účastník kurzu chce prerušiť kurz počas prebiehajúcej výučby, je potrebné to nahlásiť u riaditeľa organizácie najmenej 2 dni vopred. Dlhodobé prerušenie je možné do 3 mesiacoch inak prepadne celý kurz a účastník nemá nárok vrátiť kurzovné v plnej alebo polovičnej výške.Ak sa vprípade v priebehu kurzuvzdávtom prípade sa celý poplatok nevracia.Účastník kurzumateriál kurzu nemôže rozdávať iným bez písomného súhlasu OZ Myslím –centrum kultúry Nepočujúcich za autorského práva. V prípade nespokojnosti s výučbou alebo návrhy na zlepšenie je potrebné obrátiť štatutára OZ Myslím –centrum kultúry Nepočujúcich.V dňa: Podpis:...............................