Skip to main content

O nás

Každý človek má takú hodnotu, koľko toho vie... bez ohľadu na to, či je nepočujúci alebo počujúci. Žijeme vo svete, v ktorom sa každý uplatňuje podľa svojich možností a schopností. Zvýšeným nárokom sa nevyhnú ani tí, ktorí žijú vo svete ticha. Svet ticha však neznamená byť len ochudobnený o zvuky, ale znamená aj odlišné myslenie, chápanie sveta a seba samého v ňom. Podklad myslenia sa formuje v detstve a napĺňa sa v dospelosti. Preto spôsob ako ovplyvníme myslenie dieťaťa s poruchou sluchu, hrá v „réžii“ života „rolu“, ako si udržať ľudskú dôstojnosť.

Žijeme vo svete, v ktorom sa každý snaží dorozumieť komunikačnými formami, ktoré ovláda. Čo však robiť vtedy, keď sa nevieme dorozumieť? Vtedy človek myslí na to, čo nevie. Ak počujúci hľadá spôsob, ako sa dorozumieť s nepočujúcim, väčšinou sa v ňom odohrávajú rôzne myšlienky, ako vyriešiť tento problém. Na to by mali myslieť aj nepočujúci a snažiť sa pomôcť prekonať túto bariéru.

Aj odborná verejnosť si myslí o svete ticha rôzne. Či už počujú alebo nie. Každý má právo myslieť po svojom tak, ako to vidí on. To však ešte nemusí byť prekážkou pre vzájomnú výmenu názorov. Naopak. Iné myslenie a myslenie iných by nás malo motivovať k tomu, aby sme urobili niečo pre nepočujúcich, ale aj pre počujúcich.

„Myslím“ vzniklo práve preto, aby pomohlo vnímať a chápať vzájomný svet oboch strán. Na to, aby to človek dosiahol, je dôležité poznávať a získavať skúsenosti a vedomosti iných, aby sa myslenie človeka stále rozširovalo. Pretože každý človek ma takú hodnotu, koľko toho vie...

...ale to sme už povedali na začiatku.
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Predstavitelia:

MgA. Michal HEFTY
Riaditeľ občianske združenie Myslim - centrum kultúry Nepočujúcich

MgA. Michal HEFTY

Riaditeľ, projektový manažér, lektor

Mgr. Angela HEFTY, PhD.
Zástupkyňa riaditeľa občianske združenie Myslim - centrum kultúry Nepočujúcich

Mgr. Angela HEFTY, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Barbara RANDUŠKOVÁ
Kontrolórka občianske združenie Myslim - centrum kultúry Nepočujúcich

Mgr. Barbara RANDUŠKOVÁ

Kontrolór

Bc. Tomáš SLEZÁK
Člen občianske združenie Myslim - centrum kultúry Nepočujúcich

Bc. Tomáš SLEZÁK

Člen

Najčastejšie otázky o posunkovom jazyku...

Stanovy

občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich


Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich (ďalej len združenie).
 2. Sídlom združenia je Jelačičova 4, 821 08 Bratislava.

Článok II.

Poslanie združenia

Poslaním združenia je upozorňovať a informovať predstaviteľov verejného života i médií o kultúre Nepočujúcich a slovenskom posunkovom jazyku ako prirodzenom a plnohodnotnom jazyku. Združenie sa snaží realizovať ciele združenia na verejnosti tak, aby sa zvýšila akceptácia kultúry Nepočujúcich a slovenského posunkového jazyka a to osvetovou činnosťou a vzdelávacími aktivitami.

Článok III.

Činnosti združenia

 1. prostredníctvom kurzov, prednášok, odborných seminárov, workshopov, víkendových i týždenných pobytov priblížiť kultúru Nepočujúcich a teóriu a výskum slovenského posunkového jazyka,
 2. prostredníctvom uskutočnenia výskumu posunkového jazyka v Slovenskej republike hlbšie spoznať štruktúru a jej fungovanie slovenského posunkového jazyka,
 3. prostredníctvom vytvorenia a rozšírenia webovej stránky priblížiť kultúru Nepočujúcich,
 4. poskytovať tlmočnícke služby pre uspokojenie práva Nepočujúcich k úplnému využitiu posunkového jazyka a zároveň zabezpečiť kvality týchto tlmočníckych služieb, vydávať knižné a multimediálne publikácie,
 5. realizovať poslanie združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade s platnou legislatívou na dosiahnutie udržania aktivít združenia.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Združenie je dobrovoľným a demokratickým združením osôb združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
 2. Členom združenia sa môže stať osoba, ktorá sa aktívne venuje problematike kultúry Nepočujúcich a slovenského posunkového jazyka a zároveň súhlasí so stanovami združenia.
 3. O prijatí alebo vylúčení rozhoduje Správna rada (ďalej „SR“).
 4. Člen má právo:
  • * podieľať sa na činnosti združenia vo všetkých oblastiach,
  • * voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • * zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia,
  • * byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
  • * obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami.
 5. Povinnosťou člena je:
  • * dodržiavať Stanovy združenia,
  • * plniť uznesenia orgánov združenia,
  • * dbať o hospodárne a transparentné nakladanie s majetkom združenia.

Článok V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
 1. Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“)
 2. Kolokvium
 3. Správna rada (ďalej „SR“)
 4. Štatutárny orgán – riaditeľ
 5. Kontrolór

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 2. Do výlučnej kompetencie VZ patrí najmä:
  • * schvaľovať Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • * voliť a odvolávať členov Správnej rady,
  • * voliť a odvolávať riaditeľa a jeho zástupcu,
  • * rozhodovať o zániku združenia a o nakladaní s majetkom združenia po zániku.
 3. VZ sa koná každých 5 rokov. Zvoláva ho riaditeľ združenia alebo jeho zástupca alebo nadpolovičná väčšina členov Správnej rady podľa potreby.
 4. VZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 5. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok VII.

Kolokvium

 1. Kolokvium tvoria všetci členovia združenia. Kolokvium je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Myslím.
 2. Kolokvium sa koná podľa potreby najmenej trikrát za rok. Zvoláva ho riaditeľ združenia alebo jeho zástupca alebo nadpolovičná väčšina členov Správnej rady podľa potreby.
 3. Kolokvium:
  • a) navrhuje činnosti združenia,
  • b) hodnotí rozhodnutia členov a schvaľuje činnosť združenia.

Článok VIII.

Správna rada

 1. Správna rada (ďalej len SR) riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi zasadnutiami VZ. Za svoju činnosť zodpovedá VZ.
 2. SR:
  • * schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení,
  • * rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
  • * volí kontrolóra,
  • * menuje likvidátora na likvidáciu majetku pri zániku združenia.
 3. Správnu radu zvoláva riaditeľ alebo zástupca, prípadne nadpolovičná väčšina členov SR podľa potreby.
 4. SR je uznášania schopná, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov SR.
 5. Správna rada má 5 členov. Tvoria ho: riaditeľ, zástupca riaditeľa, kontrolór a dvaja členovia občianskeho združenia.

Článok IX.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupuje združenie navonok.
 2. Riaditeľ za svoju činnosť je zodpovedný SR.
 3. Funkčné obdobie je 5-ročné, pričom je možné zastávať funkciu riaditeľa i opakovane.
 4. Riaditeľa v jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľa. V prípade poverenia má i podpisové právo a to v plnom rozsahu ako riaditeľ združenia.

Článok X.

Kontrolór

 1. Kontrolný orgán združenia pozostáva z jedného člena voleného SR.
 2. Kontrolór kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení SR, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením SR, štatutárneho orgánu, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.
 3. Kontrolór má právo účasti na zasadnutiach s hlasom poradným.

Článok XI.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa schváleného rozpočtu.
 2. Majetok združenia tvoria najmä granty, dotácie, dary tuzemských a zahraničných fyzických i právnických osôb, príjmy z majetku, príjmy zo zárobkovej činnosti vykonávanej za účelom plnenia poslania a cieľov združenia, predmet dedičstva od fyzických osôb.

Článok XII.

Zánik združenia

 1. Združene zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia VZ.
 2. Pri zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým môže byť iba občianske združenie založené na podobný účel, ktorého cieľom nie je len dosahovanie zisku.
 3. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením menuje SR likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene.
 2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
 3. Združenie vzniklo 30.12.2005, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.