A. Individuálne a skupinové kurzy

Skupinové kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 20. modul. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Po bezproblémovom ukončení kurzu by mal každý študent postúpiť do vyššieho modulu.

Jeden modul má 30 vyučovacích hodín. Skupinové kurzy prebiehajú:

  • 2-x týždenne, čiže 2 vyučovacie hodiny (90 minút) na deň x 2 dni v týždni x 15 týždňov (cca 2-3 mesiace).

Po absolvovaní záverečnej skúšky z každého modulu nadobudnú študenti osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať. Študent kurzu môže vykonávať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.

Pokiaľ študentovi alebo záujemca nevyhovuje žiadny z ponúkaných skupinových typov kurzu, je ponúkaný ďalší typ kurzu, a to individuálny. Čas, frekvencie a dĺžka výučby sa riadi podľa priania študenta. 

Po absolvovaní individuálneho kurzu môže študent rovnako ako študenti skupinových kurzov absolvovať záverečné skúšky úrovne, ktorú mu odporučí jeho lektor a získať osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kapacita skupinového kurzu je 4 – 7 záujemcov.

 


 

 

B. Kurzy na mieru

Dávame priestor firmám, inštitúciám, záujemcom navrhnúť vlastnú predstavu, frekvenciu, miesto konania i zameranie kurzu a následne dokážeme flexibilne reagovať na ich požiadavky.


Po absolvovaní kurzu záujemcovia získajú:

  • buď potvrdenie o účasti na našom kurze, ak sa nevzdelávajú podľa učebného plánu a učebných osnov prvého modulu podľa akreditácie nášho vzdelávacieho programu,
  • alebo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ak sa vzdelávajú podľa učebného plánu a učebných osnov prvého modulu (30 vyučovacích hodín) alebo prvých zopár modulov podľa akreditácie nášho vzdelávacieho programu.

 


 

C. Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka"

Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka" je určený pre tých, ktorí majú záujem stať sa lektormi a v budúcnosti učiť slovenský posunkový jazyk. Podmienkou pre záujemcov, ktorí sa prihlásia na kurz, je výborná jazyková kompetencia v slovenskom posunkovom jazyku.

Kurz je koncipovaný tak, aby si záujemcovia osvojili základné lingvistické vedomosti o posunkovom jazyku vôbec, praktické zručnosti prekladu zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a teoretické poznatky o fungovaní kurzu a metodike výučby. Kurz sa končí záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní nadobudne záujemca osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Záujemca kurzu môže vykonávať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.

Kurz trvá 40 vyučovacích hodín. V prípade záujmu o tento typ kurzov je možné dohodnúť čas konania, prípadne i miesto konania.

Kapacita kurzu je 4 – 7 záujemcov (skupinový kurz) alebo individuálne 1 – 3 záujemcovia.