Skupinové kurzy

Víkendové kurzy

Individuálne kurzy

Letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov

Intenzívne kurzy pre lektorov slovenského posunkového jazyka

Ukážkové výučby kurzov slovenského posunkového jazyka - hodinová zdarma

Podmienky účasti kurzu:
Prihlásenie na kurz a platba
 • Prihlášky sa posielajú výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdete vždy pri konkrétnom kurze. Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať.
 • Zaslanie prihlášky je záväzné.
 • Po obdŕžaní záväznej prihlášky dostane záujemca emailovú správu spolu so zálohovou faktúrou v elektronickej forme, ktorú je potrebné uhradiť do 7 dní. Platbu je možné uhradiť prevodom cez bankový účet alebo vložením peňazí na účet v Slovenskej sporiteľni.
 • Spolu so zálohovou faktúrou Vám zašleme aj presný harmonogram kurzov. Ostatné vytlačené doklady ku kurzu Vám budú odovzdané na mieste.
 • V prípade, že svoju prihlášku odošlete menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je nutné realizovať platbu okamžite, najneskôr do 3 dní pred začatím kurzu.
 • V prípade neuhradenia zálohy v stanovenej dobe si organizátor vyhradzuje právo prihlášku zrušiť a uvoľniť miesto pre iného záujemcu.
 • Aktuálny počet voľných miest bude zverejnený na stránke www.myslim.sk pri konkrétnom kurze, ak sa aj napriek tomu na kurz záväzne prihlási viac záujemcov a počet účastníkov už nie je možné z kapacitných dôvodov zvýšiť, prednosť majú skôr platiaci účastníci. Rozhodujúcim dňom je deň pripísania finančných prostriedkov na účet organizátora.
 • Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 1 €.

Napr.:

 • pri sume 199 € = 100 € (1. splátka), 51 € (2. splátka), 51 € (3. splátka) = 202 €
 • pri sume 199 € = 101 € (1. splátka), 100 € (2. splátka) = 201 €
Storno poplatky
 • Do 14 pracovných dní pred začiatkom kurzu bez poplatku.
 • Do 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu 50% z uhradeného poplatku.
 • Pri realizácii kurzu uhradené poplatky sa nevracajú.
 • Stornovanie kurzu musí byť v písomnej forme a musí byť písomne potvrdené aj zo strany organizátora.
 • V prípade preukázanej choroby (PN) je možné dohodnúť náhradný termín kurzu (nevzniká nárok na vrátenie poplatku).
Organizačné pokyny
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeny dátumu konania, lektora alebo miesta konania z organizačných dôvodov. V takomto prípade majú účastníci nárok na vrátenie 100% uhradenej sumy.
 • Zrušenie účasti musí byť písomné a to do 3. dní po obdŕžaní informácie o zmenách.
 • V prípade nedostatočného obsadenia kurzu účastníkmi si organizátor vyhradzuje právo zrušenia kurzu. V takomto prípade sa zaväzuje vrátiť uhradené kurzovné v plnej výške.
 • Kurzy sú organizované pre skupiny ľudí (3-9), preto je rezervácia na kurz časovo obmedzená na 7 dní od odoslania záväznej prihlášky.
 • Každý účastník kurzu je povinný správať sa tak, aby nedošlo počas kurzu k poškodeniu vybavenia učebne, prípadne ostatných predmetov súvisiacich s kurzom.
 • Všetky zmeny budú oznámené telefonicky alebo emailom.
Zodpovednosť za stratu majetku
 • Účastníci kurzu sú povinní dohliadať na svoj osobný majetok v priebehu kurzu a nenechať svoj majetok bez dozoru. Organizátor neručí za straty.
Ochrana osobných údajov
 • Účastník odoslaním záväznej objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré sám poskytol organizátorovi. Údaje nesmú byť poskytnuté tretej osobe.