Skupinové, víkendové, prípadne i individuálne kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 10. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky.

Našou snahou na kurzoch slovenského posunkového jazyka je dodržiavať jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky, časti Európskeho jazykového portfólia. Spoločný európsky rámec rozoznáva ovládanie jazyka na 6 stupňoch. Každý stupeň je presne definovaný celkovo a zároveň vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam. Podrobnejšie informácie o každom stupni nájdete tu.

Uvedené kurzy slovenského posunkového jazyka - skupinového typu, víkendového typu, prípadne i individuálneho typu umožňujú študentom zvoliť si podľa ich aktuálnych kompetencií v slovenskom posunkovom jazyku jeden modul alebo skupinu modulov, ktorých absolvovanie vedie ku jazykovým kompetenčným stupňom A1, A2, B1 a B2.

1. modul začiatočníci A1.1
2. modul začiatočníci A1.2
3. modul mierne pokročilí A2.1
4. modul mierne pokročilí A2.2
5. modul stredne pokročilí B1.1
6. modul stredne pokročilí B1.2
7. modul stredne pokročilí B1.3
8. modul pokročilí B2.1
9. modul pokročilí B2.2
10. modul pokročilí B2.3

Pri bezproblémovom priebehu štúdia by mal študent každý semester postúpiť do vyššieho modulu. Po absolvovaní skúšky z každého modulu nadobudnú absolventi osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať.

 


 

1. modul (začiatočníci – A1.1)

Pre študenta, ktorý sa nikdy neučil slovenský posunkový jazyk alebo pre študenta, ktorý pozná niektoré posunky slovenského posunkového jazyka, ale nepozná jeho gramatiku.xxxxxxxxxxxxxxx

 


 

2. modul (začiatočníci – A1.2)

Pre študenta, ktorý už má základnú posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka a pozná gramatické pravidlá a je už schopný komunikovať v základoch slovenského posunkového jazyka.

 


 

3. modul (mierne pokročilí – A2.1)

Pre študenta, ktorý už ovláda slovenský posunkový jazyk tak, že je schopný vlastného uceleného prejavu. V kontakte s používateľmi slovenského posunkového jazyka však naráža na určité problémy. V treťom module sa oboznámi aj s klasifikátormi a špecifikátormi v slovenskom posunkovom jazyku.

 


 

4. modul (mierne pokročilí – A2.2)

Pre študenta, ktorý už nemá problémy pri vlastnom prejave, vie komunikovať gramaticky správne, má dobrú posunkovú zásobu. Avšak má rezervu v jemnejších jazykových prostriedkoch, aby mohol ucelene vyjadrovať v slovenskom posunkovom jazyku.

 


 

5. modul (mierne pokročilí – B1.1)

Piaty modul slúži hlavne na zdokonalenie dosiahnutých jazykových zručností z predchádzajúcich modulov. V kontakte s používateľmi slovenského posunkového jazyka sa dokáže dorozumievať.

 


 

6. modul (stredne pokročilí – B1.2)

Šiesty modul slúži na zdokonalenie dosiahnutých zručností z predchádzajúcich modulov a na používanie jazykových prostriedkov - nepriamych pomenovaní a špecifických posunkov slovenského posunkového jazyka.

 


 

7. modul (stredne pokročilí – B1.3)

Študent sa začína učiť prekladať písané texty - rôzne rozprávky do slovenského posunkového jazyka.

 


 

8. modul (pokročilí – B2.1)

Študent sa naďalej zdokonaľuje v preklade rôznych textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a učí sa prekladať prejavy používateľov slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka v písomnej forme.

 


 

9. modul (pokročilí – B2.2)

Študent sa učí dobre porozumieť dlhším prejavom používateľov slovenského posunkového jazyka, zároveň sa zdokonaľuje v dlhšom prejave v slovenskom posunkovom jazyku.

 


 

10. modul (pokročilí – B2.3)

Študent sa zdokonaľuje v dlhšom prejave v slovenskom posunkovom jazyku a v porozumení dlhších prejavov používateľov slovenského posunkového jazyka. Zároveň sa oboznamuje s teóriou a praxou tlmočenia.