Sú tieto kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR?

Áno, naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR). Týkajú sa týchto kurzov: skupinových a víkendových (jeden modul kurzu = 60 vyučovacích hodín), prípadne i individuálnych a kurzov na mieru (musí sa spĺňať celý učebný plán a učebné osnovy jedného modulu).

Zároveň intenzívne kurzy pre lektorov slovenského posunkového jazyka sú akreditované MŠVVaŠ SR (kurz = 40 vyučovacích hodín). MŠVVaŠ SR vydalo pre Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich akreditáciu dňom 30.11.2011.

Pre overenie akreditácie našich kurzov si môžete pozrieť na http://isdv.fri.uniza.sk/SearchForm.aspx a do rámčeka napíšte slovenský posunkový jazyk.


Aký dlhý čas mi bude trvať, kým sa naučím slovenský posunkový jazyk?

Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať, je to veľmi individuálne. Učiť sa slovenský posunkový jazyk je rovnako ťažké, ako učiť sa akýkoľvek iný cudzí jazyk. Každý človek sa učí rôznym tempom, každý má iné nadanie na jazyky. Pri slovenskom posunkovom jazyku zohrávajú zvlášť dôležitú úlohu tieto faktory: jemná motorika rúk, dobré vizuálne vnímanie, dobrá priestorová predstavivosť a logickosť. Záleží tiež na tom, k akému účelu chcete slovenský posunkový jazyk používať, a či máte nejaké ďalšie kontakty s komunitou Nepočujúcich aj mimo kurzu.

 


 

Ako je možné rozlíšiť kurz slovenského posunkového jazyka od kurzu posunkovanej slovenčiny?

Veľmi jednoducho, na kurze slovenského posunkového jazyka sa opierame predovšetkým o vizuálne vnímanie a pochopenie jednotlivých posunkov a ich využitie v gramatických vetách vrátane slovosledu, ktorý je odlišný od slovosledu hovoreného jazyka. Zároveň dbáme na nemanuálne zložky posunku (mimika, pozície a pohyby hlavy a hornej časti trupu).

Na kurze posunkovanej slovenčiny sa pri výučbe sleduje gramatická štruktúra slovenského jazyka (hovoreného jazyka) a pritom sa učia jednotlivé ustálené posunky.

 


 

Prečo sa používa slovo Nepočujúci s veľkým N?

Nepočujúci s veľkým N sa označuje príslušníka jazykovej a kultúrnej menšiny, ktorý používa posunkový jazyk a identifikuje sa s kultúrou Nepočujúcich.                                                             

 


 

Existuje vyučovací materiál, ktorý mi môže pomôcť naučiť sa slovenský posunkový jazyk?

V súčasnosti neexistuje vyučovací materiál pre slovenský posunkový jazyk, pretože nezobrazuje pohyb v trojrozmernom priestore a zároveň nie je hlboko preskúmaná oblasť posunkovej zásoby a gramatiky slovenského posunkového jazyka. Zo slovníkov, ktoré sú zbierkami jednotlivých posunkov, sa vo všeobecnosti nikto nenaučí dobre posunkovať. V budúcnosti plánujeme vytvoriť slovník prostredníctvom DVD-ROM alebo internetu. Avšak lektori, ktorí majú výbornú jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku, vás oboznámia s posunkovou zásobou a gramatikou slovenského posunkového jazyka.

 


 

Môžem sa naučiť slovenský posunkový jazyk zo slovníka? Aké slovníky by ste mi odporučili?

Nie je možné sa dobre naučiť slovenský posunkový jazyk z rôznych slovníkov, keďže obsahujú len jednotlivé posunky. V tomto prípade to nie je už jazyk, ale obohacovanie posunkovej zásoby. Samotné posunky totiž nepostačia na plynulé používanie jazyka. Okrem zvládnutia posunkov je dôležitá gramatika slovenského posunkového jazyka.

Vždy je totiž dôležité si tieto posunky overiť od samotných Nepočujúcich, najlepšie od lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí sú v častom kontakte s Nepočujúcimi od útleho veku alebo od lektorov, pre ktorých je slovenský posunkový jazyk zároveň materinským jazykom.

 


 

Ako môžu učiť Nepočujúci lektori? Nebudeme im rozumieť!

Vyučovanie prebieha tzv. priamou metódou. Znamená to, že pri vyučovaní sa používa len slovenský posunkový jazyk a záujemcovia sa učia myslieť v tomto jazyku. Je to podobné, ako keď sa učíte cudzí jazyk prostredníctvom zahraničného lektora a na začiatku viete veľmi málo o danom jazyku.

 


 

Môžu sa na kurz prihlásiť počujúci alebo sú kurzy určené len pre záujemcov s poruchou sluchu?

Kurzy sú určené pre počujúcich záujemcov a pre tie osoby s poruchou sluchu, ktoré ho neovládajú. Kurz vznikol práve preto, aby sa pomohlo lámať bariéry medzi počujúcimi a Nepočujúcimi.

 


 

Dostanem nejaké osvedčenie po skončení kurzu?

Naše skupinové, víkendové, prípadne i individuálne kurzy a kurzy na mieru sa po každom absolvovanom module zakončia záverečnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky dostávajú záujemcovia osvedčenie o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Podmienkou vykonávania záverečnej skúšky je, aby študent absolvoval najmenej 75 % výučby.

Pri letných a zimných intenzívnych, konverzačných, prípadne i individuálnych kurzoch a kurzoch na mieru záujemcovia získajú potvrdenie o účasti na našom kurze.

 


 

Od akého veku záujemcu sú určené tieto kurzy?

Všetky naše ponúkané kurzy sú vytvorené pre mládež a dospelých od 15 rokov.          

 


 

Keby som mal problém s výučbou v skupine, mám nejakú možnosť sa látku doučiť?

Keď záujemca zistí, že má problémy osvojiť si slovenský posunkový jazyk, môže sa na lektora obrátiť a požiadať o individuálnu výučbu. Táto výučba sa musí priplatiť. Počet hodín, ktoré potrebuje záujemca, aby dobehol chýbajúce učivo, záleží na dohode lektora a záujemcu.

Sú tieto kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR?

Áno, naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR). Týkajú sa týchto kurzov: skupinových a víkendových (jeden modul kurzu = 60 vyučovacích hodín), prípadne i individuálnych a kurzov na mieru (musí sa spĺňať celý učebný plán a učebné osnovy jedného modulu).

Zároveň intenzívne kurzy pre lektorov slovenského posunkového jazyka sú akreditované MŠVVaŠ SR (kurz = 40 vyučovacích hodín). MŠVVaŠ SR vydalo pre Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich akreditáciu dňom 30.11.2011.

Pre overenie akreditácie našich kurzov si môžete pozrieť na http://isdv.fri.uniza.sk/SearchForm.aspx a do rámčeka napíšte slovenský posunkový jazyk.