Kurz: Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka


Čo bude obsahom kurzu?

Absolvent kurzu v rozsahu 40 hodín získa základné vedomosti o posunkovom jazyku, o porovnávacej jazykovede medzi hovoreným jazykom a posunkovým jazykom a o slovných druhoch posunkového jazyka. Zároveň absolvent precvičuje praktické zručnosti na základe gramatiky slovenského posunkového jazyka. Oboznámi sa so systémom kurzov, s pravidlami výučby v triede a so základmi pedagogiky. Absolvent sa zúčastní kurzu slovenského posunkového jazyka v priestore Myslím – centra kultúry Nepočujúcich v Bratislave. Po úspešnom zložení skúšky absolvent získa certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Kedy?

• 2 víkendy: 14.3. - 15.3.2015, 28.3. - 29.3.2015 (výučba).

• Čas: 8.00 – 16.35 hod.

• Rozpis času: 8.00 – 9.45, 10.05 – 11.50 hod., 13.00 – 14.45, 15.05 – 16.35 (9 vyučovacích hodín).

Rozsah kurzu?

40 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút):

• 36 vyučovacích hodín = 9 vyučovacích hodín x 4 dni (14.3., 15.3., 28.3., 29.3.),

• 2 vyučovacie hodiny = 1 vyučovacia hodina x 2 domáce úlohy,

• 2 vyučovacie hodiny = 2 vyučovacie hodiny – 1 náčuv v priestore Myslím.

Cena kurzu?

129 € (1 vyučovacie hodina – 3,22 €) - v cene školné, učebný materiál a certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR (podmienka – na kurz sa musia prihlásiť minimálne 3 osoby).

Kde?

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Mestská 2/A, Bratislava (spoje MHD – električkou č. 2 alebo 4, vystúpiť na zastávke Odbojárov – 1 zastávka od Trnavského mýta).

Pre koho?

Pre osoby, ktoré dobre ovládajú slovenský posunkový jazyk.

Kto bude učiť?

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Dokedy sa treba prihlásiť?

Prihlášku môžete vyplniť tu (pozri dolu) do 1. marca 2015.
Typ kurzu

Termín

Deň

Čas

Kapacita

Obsadené

Prihláška


Ako a dokedy treba zaplatiť?

Poplatok za kurz treba zaplatiť do 1. marca 2015 na číslo účtu: 179854486/0900, alebo IBAN: SK9209000000000179854486, či zaplatiť osobne v priestore Myslím – centra kultúry Nepočujúcich.